Infiltracja i retencja - EcoBlue Polska Sp. z o.o.

Przejdź do treści
PRODUKTY
SYSTEM INFILTRACJI i RETENCJI
System BlueBOX stworzony został dla racjonalnego zagospodarowania wód deszczowych, w dwóch możliwościach stosowania, retencji i infiltracji.

Wody deszczowe doprowadzane do bloków BlueBOX mogą być zbierane z dachów, terenów utwardzonych, np., parkingów, dróg, placów, poprzez odpowiednie systemy kanalizacyjne (rynny, wpusty uliczne, odwodnienie liniowe), podczyszczające (osadniki, separatory).

Postępujące uszczelnienie powierzchni oraz usuwanie wód deszczowych poza teren opadu poprzez wprowadzanie do kanalizacji deszczowej czy ogólnospławnej wywołuje obniżenie poziomu wód gruntowych. W konsekwencji doprowadza to do degradacji gleby i roślin co z kolei wymusza konieczność nawadniania zubożałych terenów oraz nasila zjawiska powodziowe.

Wzrost ilości ścieków deszczowych jest częstą przyczyną przeciążania eksploatowanych systemów kanalizacyjnych, bądź przewymiarowania nowoprojektowanych sieci. Doprowadzanie wód opadowych do oczyszczalni ścieków prowadzi do jej dodatkowego obciążenia, a w efekcie do zmniejszenia jej sprawności.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla środowiska i współcześnie promowanym rozwiązaniem zagospodarowania wód deszczowych jest zbieranie ich w miejscu powstawania i w zależności od potrzeb oraz możliwości terenowych - rozsączanie lub magazynowanie wód deszczowych.

Takie działanie zapobiega zaburzaniu stosunków wodnych, poprzez spowolnienie odpływu zmniejsza zagrożenie powodziowe, odciąża sieci kanalizacyjne, a w przypadku magazynowania – zapobiega skutkom suszy.
ZASTOSWANIE SYSTEMU
  • Rozsączanie i magazynowanie wód deszczowych
  • Rozsączanie oczyszczonych ścieków (spełniających wytyczne rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dn. 24.07.2006r. Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz 984)
jlkljkl
EcoBlue Polska Sp. z o.o
Wróć do spisu treści