CZYSZCZENIE SEPARATORÓW - EcoBlue Polska Sp. z o.o.

Przejdź do treści
SERWIS

SERWIS SEPARATORÓW      Nasz serwis - Twoje bezpieczeństwo


Wykonujemy przeglądy i czyszczenie separatorów:

substancji ropopochodnych - zbierających zanieczyszczenia z dróg, parkingów, garaży podzienych, myjni samochodowych, stacji benzynowych, placów manewrowych, baz transportowych;

tłuszczu - zapobiegających przedostawaniu się tłuszczów do kanalizacji z obiektów gastronomicznych (restauracji, stołówek, barów) oraz ubojni i obiektów przetwórstwa mięsnego.

PROMOCJA - DARMOWY PRZEGLĄD SEPARATORA


Zamów czyszczenie separatora - przegląd wykonamy gratis!


Jak skorzystać z promocji?  Wystarczą 3 kroki:
1. Wyślij zapytanie o czyszczenie separatora substancji ropopochodnych lub tłuszczu na adres separator@ecoblue.pl

2. W temacie wiadomości wpisz: PROMOCJA DARMOWY PRZEGLĄD.
3. P
odaj dane separatora, adres obiektu oraz dane do kontaktu - oddzwonimy.

Częstotliwość przeglądu i czyszczenia separatora

Typ separatora

co 6 miesięcy

Separatory substancji ropopochodnych, oraz osadniki

co 2 miesiące

Separatory tłuszczu

Zamów przegląd
i czyszczenia separatora:

tel.
  22 543 89 08
e-mail:
separator@ecoblue.pl

Wykonujemy przeglądy i czyszczenie separatorów wszystkich producentów.

Działamy na terenie całej Polski.

Badamy jakość ścieków na odpływie, więcej...

Oferujemy preparaty poprawiające jakość ścieków i eliminujące zapachy, więcej...

Wystawiamy dokumenty niezbędne do okazania podczas kontroli, więcej...

    Oferujemy również usługi
  • Czyszczenie kanalizacji doprowadzającej i odprowadzającej ścieki do urządzenia,

  • Czyszczenie przepompowni ścieków sanitarnych,

  • Czyszczenie odwodnień liniowych zbierających wodę z placów,

  • Przebudowa systemów oczyszczania w celu poprawy skuteczności działania,

CZĘSTE PYTANIA I ODPWIEDZI

Dlaczego należy wykonywać przegląd i czyszczenie separatora?

Przegląd i czyszczenie separatora jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z Prawa budowlanego (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Art. 62). Ponadto w Pozwoleniu wodnoprawnym dla Państwa obiektu powinna być określona częstotliwość przeglądów i czyszczenia separatora oraz parametry ścieków na opływie – wymagane pobranie próbek do badania laboratoryjnego.

Na kim spoczywa obowiązek przeglądu separatora?

Obowiązek przeglądów separatora spoczywa na Użytkowniku bądź Zarządcy obiektu budowlanego na którym znajduje się instalacja służąca ochronie środowiska – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Art. 62).

Kto może dokonywać przeglądu separatora?

Użytkownik nie może dokonywać przeglądu na własną rękę. W celu dokonania dokładnego przeglądu urządzenie istniej konieczność jego wyczyszczenia, które to może być wykonywane wyłącznie przez firmę zajmującą się serwisem separatorów i posiadającą odpowiedni sprzęt oraz doświadczenie, oraz możliwość przebadania ścieków w akredytowanym laboratorium.

Dla czego przegląd separatora jest czynnością niebezpieczną?

Odpady powstające wewnętrze separatora klasyfikowane są jako niebezpieczne - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 12). W związku z tym podczas schodzenia do separatora wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz użycie środków ochrony bezpośredniej - zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez producenta separatora.

Co jaki czas należy wykonywać przegląd separatora?

Zgodnie z rozporządzaniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszcząjacych należy dokonywać co najmniej dwa razy do roku (Dz.U. 2014 poz. 1800, paragraf 23.1) - czyli co 6 miesięcy dla separatorów substancji ropopochodnych i osadników. Z naszego doświadzenia przeglądy i czyszczenie separatorów tłuszczu należy dokonywać co 2 miesięce. Częstotliwość i zakres przeglądów separatora oraz prac z nimi związanych (np. pobór ścieków do badania laboratoryjnego) mogą być również określone w Pozwoleniu wodnoprawnym wydanym dla konkretnego obiektu - w przypadku jego braku należy stosować powyższe ustalenia.

Czy przegląd i czyszczenie separatora to wszystko?

NIE, należy bezwzględnie zachować parametry ścieków na opływie wskazane w wydanym Pozwoleniu wodnoprawnym. Ponadto zgodnie z rozporządzaniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) należy pamiętać o nieprzekraczaniu dopuszczalnych parametrów na odpływie separatora: Węglowodory ropopochodne - 15 [mg/l], zawiesiny ogólne – 100 [mg/l], które mogą być zmierzone podczas kontroli WIOŚ obiektu. Serwis Purator posiada również usługę poboru próbek oraz badania w akredytowanym laboratorium.

Czy trzeba posiadać sprawny separator substancji ropopochodny?

TAK, zgodnie z rozporządzaniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) każdy obiekt posiadający powierzchnię utwardzoną powyżej 1000 [m2] musi posiadać separator substancji ropopochodnych. Obowiązek posiadania separatora, może również wynikać z Pozwolenia wodno-prawnego wydanego na etapie budowy obiektu.

Co grozi za brak przeglądu separatora?

Niedopełnienie obowiązku regularnych przeglądów instalacji obiektu budowlanego (w tym separatora, zgodnie z zaleceniami producenta) jest wykroczeniem, za popełnienie którego grozi grzywna wysokości do 5.000 zł. Ponad należy pamiętać o karach, wynikających z możliwych przekroczeń parametrów ścieków na odpływie z separatora, wynikających z braku regularnych przeglądów i czyszczenia urządzenia. W przypadku poważnych nieprawidłowości organ kontrolujący może skierować wniosek do sądu lub do organów ścigania.

Kto jest wytwórcą odpadów?

Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadów jest firmą czyszcząca separator (a nie Użytkownik), dla tego należy zlecić usługę przeglądu firmie posiadającej wieloletnie doświadczenie w produkcji i serwisie separatorów. Odpady w separatorze klasyfikowane są jako niebezpieczne i podlegają nakazowi specjalnej utylizacji, dla tego Użytkownik separatora nie może ich usuwać samodzielnie.

Jaki organ państwowy może kontrolować działanie separatora?

W ostatnich latach mamy sygnały od Użytkowników naszych separatorów o coraz częstszych kontrolach instalacji ochrony środowiska w tym prawidłowości ich działania. Podstawnym organem kontrolujących jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ). Informacja dla podmiotów kontrolowanych o kryteriach jakimi inspektorzy WIOŚ kierują się dokonując oceny podczas kontroli można pobrać TUTAJ. Do kontroli urządzeń budowlanych, do których zaliczają się separatory, mogą mieć zezwolenie również inne ograny kontroli.

EcoBlue Polska Sp. z o.o
Wróć do spisu treści